A közterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárás

Ügyleírás:
A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való kötelezést a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)szabályozza. A R. hatálya az 1. § (1) bekezdése szerint - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. A R. rendelet hatálya nem terjed ki:

  • a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
  • az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;
  • a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
  • az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.

  A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély kiadására irányuló kérelem a R. 2. melléklet szerinti forma-nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha
  • a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;
  • a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
  • az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.
  • Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

  A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően – történt kivágása esetén - a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
- ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.
- A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.  A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell.

Szükséges okiratok:
Kérelem
Ügyintézés kezdeményezhető
A kérelmet R. 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy   szóban (a formanyomtatvány szerinti tartalommal) lehet előterjeszteni. Törvény a kérelem személyes előterjesztését akkor írhatja elő, ha személyes megjelenés hiányában az ügy eldöntéséhez szükséges tény, információ vagy adat nem szerezhető meg.

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, ügyfél fogadási időben, a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kenyeri községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.
Tel: 95/390-003.

Kemenesmagasi községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesmagasi Kirendeltsége
9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.
Tel: 95/480-001.

Vönöck községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Vönöcki Kirendeltsége
9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.
Tel: 95/485-001.

Csönge községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Csöngei Kirendeltsége
9513 Csönge, Dózsa u. 23.
Tel: 95/395-001.

Szergény községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Szergényi Kirendeltsége
9522 Szergény, Kolozsvári u. 72.
Tel: 95/482-001.

Pápoc községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Pápoci Kirendeltsége
9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Tel: 95/392-001.

Kemenesszentmárton községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesszentmártoni Kirendeltsége
9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40.
( Minden héten kedden: 08 órától 12 óráig)

Ügyintézés határideje és díja:
30 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható
5000.- Ft illeték (illetékbélyegben)
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók
Kérelem közterületen lévő fás szárú növények kivágásához

Az alkalmazott jogszabályok:
-2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet
- 1990 évi XCIII. törvény. az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók
Felhívom a figyelmét, hogy:
„Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.” /Avtv. 3.§ (6) bek./  
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta